ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТИ

на туристичне обслуговування, замовлене на сайті

https://mytruskavets.com.ua

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Тур Галичина» (надалі – Турагент), усім фізичним особам, які зареєстровані в мережі Інтернет на сайті https://mytruskavets.com.ua і містить всі істотні умови договору на туристичне обслуговування.

Вчинення будь-якою особою (надалі іменованим – Покупець) дій по замовленню туристичних послуг за допомогою інтернет-ресурсу https://mytruskavets.com.ua , свідчить про прийняття зазначеною особою всіх умов цієї оферти. Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї оферти є здійснення Туристом платежу в рахунок оплати замовленої туристичної послуги і отриманням Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати (відповідно до Ст.642 Цивільного кодексу України).

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. За цим Договором Турагент зобов’язується за винагороду надати Покупцю агентські послуги з реалізації санаторно-курортних путівок (Туристичний продукт).
  2. До санаторно-курортних путівок входять наступні послуги:
   • проживання;
   • харчування;
   • лікування.
 2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
  1. Покупець належним чином та в повному обсязі формує Замовлення та направляє його Турагенту. Усі Замовлення, направлені Турагенту через сайт https://mytruskavets.com.ua., електронною поштою або факсом мають чинність Замовлень, оформлених письмово.
  2. Замовлення Покупця обов’язково повинне містити:
   • назва санаторію
   • категорія номеру
   • дата заїзду
   • кількість днів надання санаторно-курортних послуг
   • кількість туристів (к-сть дорослих, к-сть дітей)
   • прізвище, ім’я, по-батькові туристів
  3. Турагент має право обмежити строки направлення Замовлень та (або) призупинити реалізацію Турів.
  4. У разі можливості задоволення всіх істотних умов Замовлення, Турагент не пізніше, ніж на п’ятий день з дати отримання Замовлення направляє засобами електронного, факсимільного чи поштового зв’язку Покупцю Підтвердження Замовлення, що в даному випадку є акцептом, тобто бажанням укласти Договір на туристичне обслуговування. Разом з Підтвердженням замовлення Турагент виставляє рахунок-фактуру на оплату послуг.
  5. Після фактичного отримання Покупцем Підтвердження замовлення, останній має право на отримання санаторно-курортних послуг.
  6. Підписанням цього договору Покупець, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує та надає Турагенту згоду на обробку його персональних даних та персональних даних всіх фізичних осіб Туристів, які були або будуть передані Турагенту у зв’язку або на виконання даного договору та замовлення туру. Покупець засвідчує та гарантує, що будь-які персональні дані які були або будуть передані Турагенту були отримані та знаходяться у користуванні Покупця правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України. Покупець засвідчує і гарантує, що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищезгаданих персональних даних Турагенту для їх подальшої обробки з метою організації та надання Покупцю та Туристу будь-яких послуг, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Турагентом персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із захистом прав Турагента за ними, або якщо це необхідно для реалізації Турагентом прав та обов’язків, передбачених законом.
 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Сторони підтверджують наявність у них всіх документів і ліцензій, встановлених чинним українським законодавством, які дозволяють ведення діяльності, яка передбачена цим Договором; а також гарантують їх чинність. В разі викриття або виявлення факту відсутності або нечинності необхідних для здійснення туристичної діяльності документів, ліцензій, тощо, одноособову відповідальність за наслідки цього несе та Сторона, щодо якої був виявлений і встановлений такий факт.
  2. Сторони зобов’язані зберігати конфіденційність щодо своїх взаємин за цим Договором, за винятком настання випадків, прямо передбачених чинним законодавством. Сторони домовились, що умови цього Договору є конфіденційними і не підлягають розголошенню третім особам, окрім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України або передбачених умовами Договору. Третіми особами не вважаються співробітники Турагента та Покупця, що мають пряме відношення до виконання Договору. Сторони також домовились, що вся інформація (окрім загальновідомої), яка була отримана іншою Стороною в результаті виконання умов за Договором, в тому числі інформація, яка визнається у відповідності з чинним законодавством як комерційна таємниця, визнається Сторонами конфіденційною та не підлягає розголошенню або використанню в цілях, які різняться від предмету Договору без письмової згоди іншої Сторони.
  3. Турагент має право:
   1. Збільшити ціну Туристичного продукту після Підтвердження замовлення у разі необхідності врахування зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов’язкових платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість Турпродукту. Збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5% його початкової ціни.
   2. На оплату за надання послуг, передбачених цим Договором.
  4. Турагент зобов’язаний:
   1. Своєчасно повідомляти Покупця про правила реалізації певних туристичних продуктів та їх зміни.
   2. Підтверджувати прийняті до виконання Замовлення Покупця, за умови відповідності Замовлень положенням цього Договору та наявності у Турагента можливості здійснити бронювання зазначених в Замовленні туристичних послуг.
   3. При підтвердженні Замовлення виставити Покупцю рахунок-фактуру із зазначенням повної вартості Турпродукту.
   4. Оформляти необхідні проїзні документи та туристичний ваучер на реалізований Турагентом Турпродукт і передавати їх Покупцю.
   5. Вчасно інформувати (зокрема, засобами електронної пошти) Покупця про зміни у порядку обслуговування Туристів, а саме про: дату з якої діють нові ціни на Туристичний Продукт чи його частину.
   6. Здійснювати бронювання усіх видів послуг, що входять до складу замовленого Туристичного Продукту, за наявності можливості у Турагента надання такого Туристичного Продукту.
  5. Покупець має право:
   1. На отримання повної інформації про взаєморозрахунки Сторін, які здійснюються на виконання цього Договору.
   2. Отримувати інформацію, необхідну для замовлення турпродукту і для проведення заходів, що цьому сприяють.
   3. Отримувати підтверджені та оплачені послуги , передбачені цим Договором в повному обсязі.
   4. Змінювати замовлення до моменту прийняття (направлення) його до виконання Турагентом.
   5. Відмовитися від виконання договору до початку надання санаторно-курортних послуг за умови оплати Турагенту фактично зазнаних ними витрат за послуги, надані до цього повідомлення.
  6. Покупець зобов’язаний:
   1. До початку надання санаторно-курортних послуг надати Туристу інформацію, визначену ст. 191 Закону України «Про туризм».
   2. Надавати Турагенту Замовлення на бронювання туристичних послуг відповідно до цінових пропозицій і розсилок Турагента в порядку, передбаченому цим Договором.
   3. Надавати Турагенту повну і достовірну інформацію і документи, необхідні для виконання Замовлення.
   4. Перевіряти у Туриста наявність та правильність оформлення необхідних паспортних та візових документів на в’їзд, виїзд; сповіщати Турагента про всі, які стали відомими Покупцю, факти порушення Туристами законодавства, митного та візового режимів.
   5. Оплатити Турагенту повну вартість туристичного продукту в порядку і строки, передбачені цим Договором.
   6. Передавати особисто Туристу оформлені Турагентом всі супровідні документи.
   7. Інформувати Турагента про всі випадки виникнення претензій Туристів, пов’язаних з наданням санаторно-курортних послуг.
   8. Надавати допомогу Турагенту при врегулюванні ним питань, що виникли в результаті пред’явлення Туристом претензії.
   9. Негайно у письмовій формі повідомляти Турагента про зміни в Замовленні чи відмову від цього у вигляді Зміни замовлення або Анулювання.
   10. Сплатити Турагенту штрафні санкції за Анулювання придбаного Турпродукту, а також за зміну Замовлення в розмірі, визначеному цим Договором.
   11. При Анулюванні замовлення здати Турагенту невикористаний туристичний ваучер та інші документи, що надають право Туристу на отримання санаторно-курортних послуг.
   12. Виконувати повністю, належним чином і у відповідні терміни всі зобов’язання, що випливають з положень цього Договору.
   13. В разі неналежного виконання Покупцем зобов’язань за цим Договором, збитки, понесені Турагентом перед Туристами і третіми особами, відшкодовуються Покупцем в повному обсязі.
 4. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ
  1. Вартість Турпродукту зазначається у рахунку, що виставляється Турагентом. Рахунок повинен містити банківські реквізити та адреси Сторін, вартість туру до сплати Покупцем у гривнях.
  2. Усі види платежів по Договору провадяться у безготівковій формі в національній валюті України.
  3. Покупець здійснює перерахування Турагенту грошових коштів протягом п’яти банківських днів з моменту отримання рахунку але не пізніше трьох банківських днів до початку надання санаторно-курортних послуг. Оплата повинна бути підтверджена надходженням грошових коштів на поточний рахунок Турагента.
  4. У разі ненадходження у повному об’ємі зазначених коштів на рахунок Турагента у вказаний строк, він має право провести Анулювання. При цьому Покупець зобов’язаний відшкодувати Турагенту у повному об’ємі збитки, заподіяні внаслідок Авнулювання.
  5. Турагент передає Покупцю документи, які дають право на отримання санаторно-курортних послуг (ваучери, санаторно-курортні путівки) Туристу тільки після оплати Покупцем повної вартості Замовлення.
  6. У разі відмови Туриста від підтвердженого Турагентом Замовлення або зміни Замовлення, Покупець негайно в письмовій формі повідомляє Турагента про анулювання замовлення або зміну. Турагент, виходячи з дати отримання такого повідомлення, проводить розрахунок штрафних санкцій в розмірі, передбаченому в кожному окремому випадку, а саме:
   • в період від 21 до 15 робочих днів до дати початку туристичної подорожі – 10% вартості Турпродукту.
   • в період від 14 до 8 робочих днів до дати початку туристичної подорожі – 20% вартості Турпродукту.
   • менше, ніж за 7 робочих днів до дати початку туристичної подорожі – 30% вартості Турпродукту.
  7. Турагент пред’являє Покупцю на суму штрафних санкцій рахунок, який Покупець повинен сплатити протягом трьох банківських днів з моменту пред’явлення такого рахунку Турагентом.
 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх зобов’язань за Договором однією із сторін, сторона, що порушила свої зобов’язання, несе відповідальність згідно чинного законодавства України та умов цього Договору.
  2. Під невиконанням чи неналежним виконанням зобов’язань за цим Договором розуміється:
   1. Для Покупця:
    • неправильне оформлення документів або документів, що містять невірну інформацію;
    • несвоєчасна чи неповна оплата рахунків Турагента;
    • несвоєчасне анулювання, внесення змін у Замовлення;
    • ненадання Туристам інформації у відповідності із положенням норм Закону України «Про туризм»;
    • невиконання або неналежне виконання інших умов даного Договору.
   2. У випадку прострочення зобов’язання по оплаті Турпродукту, Турагент має право стягнути з Покупця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочки, за кожен день прострочки. Пеня обчислюється від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання.
   3. Покупець, як поручитель, разом з Туристом несуть перед Турагентом солідарну відповідальність за порушення усіх зобов’язань Туриста, що виникають в процесі надання санаторно-курортних послуг.
  3. Для Турагента:
   • відмова від надання Туристу вчасно замовленого та оплаченого Покупцем і підтвердженого Турагентом Турпродукту;
   • неправильне оформлення документів, необхідних для надання санаторно-курортних полуг, якщо зобов’язання по оформленню таких документів взяв на себе Турагент;
   • несвоєчасна передача Покупцю документів, необхідних для надання Туристу санаторно-курортних послуг;
   • ненадання або неналежне надання інформації, необхідної для належного виконання даного Договору;
   • невиконання або неналежне виконання інших умов даного Договору.
   1. За невиконання Турагентом  договірних зобов’язань по обслуговуванню Туристів, він відшкодовує Покупцю фактичні, документально підтверджені та законно обґрунтовані  витрати останнього по компенсації Туристам різниці  у якості послуг та вартість заброньованих, але ненаданих з вини Турагента послуг.
   2. Турагент не несе відповідальності по відшкодуванню грошових витрат Туриста за оплачені Турпослуги, якщо Турист у період обслуговування на свій розсуд чи в зв’язку зі своїми інтересами, не скористався усіма чи частиною наданих Турагентом послуг, і не відшкодовує Туристу витрати, що виходять за рамки обумовлених у заявці туристичних послуг.
   3. У випадку заяви претензій стосовно якості певного виду послуг в оплаченому турі, вартість використаних Туристом інших окремих послуг не компенсуються.
 6. ФОРС-МАЖОР
  1. При виникненні форс-мажорних обставин: війна, повінь, землетруси, пожежі, страйки, епідемії, зміни в законодавстві та інші явища непереборної сили, сторони частково або повністю звільняються від виконання обов’язків за даним Договором.
  2. Сторона для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.
  3. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена відповідним компетентним органом (Торгово-промислова палата України або її аналог в іншій країні).
 7. РЕКЛАМАЦІЇ
  • Всі пред’явлені Покупцем рекламації повинні містити: прізвище, ім’я та по батькові туриста, період і місце його перебування, а також супроводжуватися актом, складеним туристом і підписаним представником Турагента в місці перебування (санаторії). Рекламації повинні бути направлені Турагенту не пізніше 14 календарних днів з моменту закінчення надання санаторно-курортних послуг. Разом з рекламацією Турагенту надаються документи, які мають відношення до інциденту.
  • Турагент розглядає отримані від Покупця рекламації протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту їх отримання.
  • Рекламації, подані чи заявлені Покупцем з порушенням вимог п.7.1 цього Договору, Турагентом до розгляду не приймаються.
 8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  • Всі суперечки та розбіжності, які виникають у зв’язку з цим Договором, вирішуються по можливості сторонами шляхом переговорів.
  • Досудове врегулювання спору, що виник в силу виконання зобов’язань за цим Договором є обов’язковим.
  • У разі, якщо сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, спір може бути передано на розгляд до Господарського суду відповідно до чинного законодавства України.
 9. ІНШІ УМОВИ
  • Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонамисвоїх зобов’язань
  • Вся інформація, надана сторонами, є конфіденційною. У разі порушення положень цього Договору в частині конфіденційності, сторона, що їх порушила зобов’язана відшкодувати іншій стороні понесені в результаті цього збитки.
  • Жодна із сторін не має права частково або повністю передавати свої зобов’язання або права за цим Договором третім сторонам без згоди на це іншої сторони.
 10. РЕКВІЗИТИ

Компанія: ПП «Тур Галичина»
Юридична адреса: вул. Стебницька 84, м. Трускавець 82200
Фактична адреса: вул. Стебницька 84, м. Трускавець 82200
Тел: 067 370 33 71
Рахунок: UA063052990000026005041002311
Банк: Приватбанк
Код ЄДРПОУ: 
34871319